Stikstofbemestingsrichtlijnen Akkerbouwmatige groenten

In Tabel 2.8 staan de N-bemestingsrichtlijnen voor voorraadbemesting van een groot aantal vollegrondsgroentengewassen vermeld. De richtlijnen voor spinazie en witlof staan apart weergegeven in deze paragraaf.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel 2.8
  1. De N-bemestingsrichtlijn voor spruitkool is gebaseerd op uitgevoerde proeven op klei.
  2. Hoewel er bij spruitkool rasverschillen zijn in stikstofbehoefte, maakt de stikstofbemestingsrichtlijn geen onderscheid naar ras, omdat hiervoor onvoldoende onderzoeksgegevens voorhanden zijn.
  3. Bij gezaaide spruitkool geldt dezelfde totale N-gift maar wordt geadviseerd de basisbemesting met 50 kg N/ha te verlagen en deze hoeveelheid vervolgens als extra bijbemesting circa 4 weken na opkomst te geven.

Opmerkingen bij tabel 2.8

1.  Voor berekende giften kleiner dan 30 kg N per ha gelden de volgende richtlijnen:

Berekende gift (kg n/ha) Toe te dienen gift (kg n/ha)
10-30 30
< 10 0

2.  Op gronden met een verhoogd risico op zoutschade wordt aanbevolen een lagere basis­gift aan te houden dan hier wordt vermeld. Zeker als de basisbemesting kort (minder dan 4 weken) voor de aanvang van de teelt of vlak daarna gegeven wordt. In dat geval is het beter een gedeelte van de basisgift tijdens de teelt als bijbemesting te geven.

Spinazie

In onderstaande tabel staan de N-bemestingsrichtlijnen voor spinazie weergegeven.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel 2.9
  1. Met de hier geadviseerde N-giften is de kans op te hoge nitraatgehalten in het product (overschrijding Warenwetnorm) gering.
  2. Bij zaai vóór 1 april moet, ongeacht de Nmin voorraad, minimaal 25-30 kg N/ha worden gegeven.

Witlof

De perceelskeuze voor de teelt van witlofpennen wordt bepaald door de voorraad minerale bodem-N in februari en de gevoeligheid van rassen voor teveel stikstof. Hierbij gelden de volgende richtlijnen:

  • N-gevoelige rassen:               Nmin (0-80) < 70
  • Niet-N-gevoelige rassen:        Nmin (0-80) < 140

De stikstofbemesting hangt eveneens af van de N-gevoeligheid van het ras. Hierbij kunnen de richtlijnen worden gehanteerd zoals vermeld in onderstaande tabel.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Bemestingsrichtlijnen witlof (pennenteelt)

tabel_2.10.jpg