BemestingsWijzer Eurofins Agro

Waarom BemestingsWijzer

BemestingsWijzer is een breed toegepast bemestingsonderzoek van Eurofins Agro en biedt ondernemers en adviseurs informatie die nodig is voor een uitgekiende bemesting. BemestingsWijzer zet zowel de chemische, fysische als biologische bodemeigenschappen op een rij. De analyses zijn de bouwstenen voor heldere bemestingsadviezen en een duurzaam bemestingsplan.

Hoofd- en sporenelementen
BemestingsWijzer vermeldt zowel de hoofd- als sporenelementen, bepaalt belangrijke fysische eigenschappen en geeft unieke inzichten over bodemstructuur. Bovendien zet BemestingsWijzer de gegevens van een perceel af tegen regionale gemiddelden.

Organische stof
BemestingsWijzer maakt bodems inzichtelijk met nauwkeurige analyses en heldere infographics. Zo biedt BemestingsWijzer een structuurdriehoek en een organische stofbalans. Deze balans maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel organische stof per perceel moet worden aangevoerd om het gehalte ten minste gelijk te houden.

pF-curve
De pF-curve is een uniek hulpmiddel om de efficiëntie van beregening per perceel te verbeteren. De hoeveelheid vocht die in de bewortelbare zone vastgelegd kan worden, verschilt enorm tussen verschillende gronden, maar ook tussen percelen. De pF-curve geeft aan hoeveel plant beschikbaar water er is en wat het verwelkingspunt is. Met behulp van de pF-curve en een vochtmeter kan een boer of teler berekenen hoeveel millimeter beregenen zinvol is. Als hij meer beregent, zal het water zich naar diepere lagen verplaatsen of afspoelen.

Organische stofbalans

Organische stof is van groot belang voor de bodemvruchtbaarheid. Het is in staat vocht vast te houden, is van belang voor de bewerkbaarheid van de grond en het kan nutriënten binden en tevens weer naleveren. Het gehalte organische stof daalt onder andere omdat het als voedsel voor bodemleven dient. Het bodemleven eet de organische stof op en daarbij komen stikstof, zwavel en andere nutriënten vrij die door de plant kunnen worden opgenomen.

Het gehalte organische stof kan snel dalen, maar niet snel stijgen! Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat het gehalte gelijk blijft. Daarom toont BemestingsWijzer visueel hoe de organische stofbalans van percelen er voor staat. Hierin is te zien hoeveel effectieve organische stof van gewasresten, mest en groenbemesters aanwezig is in de bodem.

Structuurdriehoek geeft inzicht

Een goede bodemstructuur is goud waard. Grond met een goede structuur is prima bewerkbaar, levert voldoende vocht en verslempt niet bij regenval. Een slechte structuur kan het gevolg zijn van een tekort aan calcium aan het kleihumuscomplex (of een teveel aan K en Mg). De bodem raakt verdicht. BemestingsWijzer geeft inzicht in de verhouding tussen Ca, K en Mg in de bodem via de unieke 'structuurdriehoek'. Bemestingswijzer kijkt hiervoor naar de CEC.

CEC is de afkorting van ‘Cation Exchange Capacity’; de ‘kationen uitwisselcapaciteit’. In gewoon Nederlands betekent het: de hoeveelheid voedingsstoffen die aan het klei-humus-complex kunnen worden gebonden. De CEC kan bezet zijn met Ca, Mg, K, Na en in mindere mate met NH4+ , Al, Fe, Mn en H+. De hoeveelheid en verhouding van voedingsstoffen aan het klei-humus-complex is van belang voor de structuur. Bij teveel kalium of magnesium aan de klei of bij een tekort aan calcium zal een slechtere structuur van de bodem ontstaan.

Vergelijken met regiogemiddelden

Om de kwaliteit van percelen goed te kunnen beoordelen en vervolgens de juiste maatregelen te nemen is een referentiewaarde erg handig. Bemestingswijzer biedt die referentie in het 'regiogemiddelde'. Het regiogemiddelde is gebaseerd op de landbouwgebieden van het LEI. Het regiogemiddelde houdt daarnaast rekening met grondsoort en gebruik van het perceel.

Unieke onderdelen BemestingsWijzer

Bodemstructuur in beeld

BemestingsWijzer brengt de bodemstructuur in beeld via de organische stofbalans, de behoefte aan calcium, de verkruimelbaarheid en de gevoeligheid voor verslemping. Dit legt de basis voor een bemestingsplan waarmee de structuur van percelen verbeterd kan worden.

Calcium-beschikbaar

Calcium is belangrijk voor een goede bodemstructuur, maar ook voor gewasgroei en kwaliteit. Maar niet alle calcium is direct beschikbaar voor het gewas. In het calciumadvies van BemestingsWijzer houdt BLGG AgroXpertus rekening met de boedemtoestand en met specifieke gewaseigenschappen.

Organische stofbalans

Organische stof maakt grond minder droogtegevoelig en zorgt dat voedingsstoffen beter binden en minder snel uitspoelen. In de organische stofbalans op het verslag is in één oogopslag te zien hoeveel extra organische stof een ondernemer nodig heeft om de jaarlijkse afbraak te compenseren.

Presentatie fosfaatcomplex

De presentatie van het fosfaatcomplex maakt de situatie van percelen in één oogopslag duidelijk. De termen P-beschikbaar, P-voorraad en P-buffering zijn begrijpelijk. Een handig instrument om fosfaatruimte optimaal te benutten.

Verkruimelbaarheid

De verkruimelbaarheid laat het gemak zien waarmee de bouwvoor zich laat verkruimelen. Het verslag geeft met een rapportcijfer aan hoe goed de verkruimelbaarheid van een perceel is.

Verslemping

Verslemping doet zich vooral voor op lichte klei- en lössgronden als er weinig binding is tussen bodemdeeltjes. BLGG AgroXpertus geeft de verslemping een rapportcijfer in het Bemestingsverslag (schaal 1-10).

Verdichting

De CEC-waarde (Cation Exchange Capacity = klei-humus-complex) is een indicatie voor bodemverdichting. De calcium- en magnesiumdeeltjes houden de kleiplaatjes op een luchtige afstand van elkaar. De toestand wordt weergegeven in de structuurdriehoek.

Parameters BemestingsWijzer

BemestingsWijzer biedt uitgebreid inzicht. Het geeft de informatie die nodig is voor een uitgekiende bemesting. Ondernemers ontvangen de volgende analyses en bepalingen:

  • chemisch: N-totaal, C/N, NLV, S-totaal, C/S, SLV, P-Al (voorraad), P-beschikbaar, P-buffering, K-voorraad, K-beschikbaar, Mg-beschikbaar, Na-beschikbaar, Ca-voorraad en Ca-beschikbaar.

  • fysisch: pH, organische stof + organische stofbalans, koolzure kalk, verslemping, verkruimelbaarheid, CEC, Ca-bezetting, Mg-bezetting, K-bezetting, Na-bezetting, H+-bezetting, Al-CEC, CEC-bezetting. Door middel van de structuurdriehoek krijgt u inzicht in de verhouding tussen K, Mg en Na. Dit is een indicatie voor de bodemstructuur. Daarnaast analyseren we de bodem op klei, silt en zand: de bodemtextuur.

  • biologisch: bodemleven

BemestingsWijzer is aanvulbaar met het sporenpakket. Hierbij kan een ondernemer kiezen uit een beperkt en uitgebreid pakket:

  • Beperkt: B en Mn
  • Uitgebreid: B, Cu, Mn, Zn, Se, Co, Si, Mo en Fe

Daarnaast is aanvullend de pF-curve van een perceel te verkrijgen.