Nieuws

Nu terugkijken: Webinar stikstofefficiëntie CBAV 15 december 2022

Gepubliceerd op
21 december 2022

Het webinar stikstofefficiëntie van de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) is nu terug te kijken. Stikstof beheerst het debat rond de landbouw niet alleen wat betreft ammoniakemissies, maar ook rondom nitraatconcentraties in grondwater. Beide, maar vooral dat tweede, raken de akkerbouw sterk. In beide gevallen gaat het om de noodzaak om de emissies van stikstof te verminderen, ofwel het verhogen van de stikstofefficiëntie. In 5 presentaties is de vraag behandeld hoe de stikstofefficiëntie verhoogt kan worden met behoud van (financiële) opbrengsten en minder verliezen naar het milieu.

Bekijk het hele webinar hieronder:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Deelpresentaties inclusief presentatie + terugkijklink

Stikstof en overheidsbeleid │ Gerard Ros

In de eerste presentatie legde Gerard Ros uit dat stikstofemissie een oud probleem is dat nog steeds niet is opgelost. Ammoniakemissies uit de akkerbouw zijn beperkt, alleen bij toediening van organische mest en kunstmest. De juiste keuze van meststoffen en toedieningstechniek kan de emissie beperkt houden. Verlagen van de stikstofemissies naar grond en oppervlaktewater is een groter probleem en nieuwe maatregelen raken de akkerbouw hier meer. In de komende jaren worden diverse maatregelen verplicht zoals een vanggewas voor 1 oktober, extensivering van bouwplannen op zand en löss, het verplicht opstellen va een bemestingsplan, teeltvrije zones en verlaging van gebruiksnormen in “nutriënten verontreinigde gebieden”. Verder kan mest door krimp van de veestapel minder beschikbaar worden.

Klik hier voor de Powerpoint presentatie van Gerard Ros.

Video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Verhogen van stikstofefficiëntie door aanpassingen bouwplan en gebruik groenbemesters │ Wim van Dijk, WUR

De stikstofbenutting van gewassen kan met een goed bouwplan verbeterd worden door een groter aandeel gewassen met lage stikstofverliezen, de juiste gewasvolgorde en de inzet van groenbemesters waar mogelijk. Dit komt ook terug in beleid met verplichting van inzet van ‘rustgewassen’ en ‘vanggewassen’. In de gewasvolgorde is het belangrijk om te zorgen dat het volggewas de stikstof uit gewasresten en groenbemesters goed kan benutten. Groenbemesters kunnen bij zaai rond 1 oktober nog ca 40 kg stikstof opnemen. Dit verlaagt de nitraatuitspoeling met 5 tot 50 mg/l. Een goed bouwplan met groenbemesters is maatwerk. In het Handboek Bodem en Bemesting staan rekenregels en kengetallen om te gebruiken.

Klik hier voor de Powerpoint presentatie van Wim van Dijk.

Video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Circulaire meststoffen en stikstofefficiëntie │ Romke Postma, NMI

Circulaire meststoffen zijn alle meststoffen met herwonnen nutriënten waaronder dierlijke mest (bewerkt en onbewerkt), spuiwater, restproducten uit de voedingsindustrie, composten en producten uit de waterzuivering. Een belangrijke groep zijn de RENURE-meststoffen, kunstmestvervangers uit dierlijke mest met een voldoende hoog gehalte minerale stikstof die boven de grens van 170 kg N/ha gebruikt mogen worden. Het is echter nog wachten op groen licht vanuit de EU. Inzicht in de stikstofwerkingscoëfficiënt van een meststof is belangrijk om efficiënt te kunnen bemesten, deze varieert van 10 tot 100%. Inzetbaarheid hangt af van de eigenschappen van de meststoffen zoals gehaltes, fysische toestand (vast, vloeibaar) en de prijs.

Klik hier voor de Powerpoint presentatie van Romke Postma.

Video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Ervaringen met precisiebemesting en stikstofefficiëntie vanuit NPPL│ Jos Tielen, WUR

In de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) wordt voor bemesting in de akkerbouw vooral gekeken naar variabel stikstof bemesten in aardappelen en granen. Met een lagere basisbemesting wordt gekeken of bijbemesting in het groeiseizoen nodig is aan de hand van sensoren, modellen en opbrengstverwachting. Tot 30-40% reductie in stikstofgift is mogelijk zonder opbrengstverlies afhankelijk van de variatie in het perceel en de omstandigheden. Er is nog wel veel expert-kennis nodig om tot goede taakkaarten te komen. Een stikstofbijmestapp (NBS app) is beschikbaar via het Farmmaps platform. Met de NIR-sensor kan de stikstofgift met dierlijke mest plaatsspecifiek worden vastgesteld. Met modellen kan berekend worden of er voldoende stikstof en vocht beschikbaar is voor gewasgroei.

Klik hier voor de Powerpoint presentatie van Jos Tielen.

Video van dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Ontwikkeling nieuwe bemestingsadviezen in PPS BAAT │ Janjo de Haan, WUR

Janjo de Haan licht de nieuwe PPS BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht (BAAT) toe. In deze PPS worden in de komende 4 jaar nieuwe praktisch toepasbare bemestingsadviezen ontwikkeld voor de akkerbouw die ook inzicht geven in de milieuprestaties. 3 kennisorganisaties en 13 private partijen gebruiken nieuwe kennis op gebied van bodem-plant processen, precisielandbouwtechnieken en nieuwe bodem- en gewasanalyses om nieuwe adviezen te ontwikkelen voor perceels- en plaatsspecifiek bemesten. Hiermee kunnen gewassen nauwkeuriger bemest worden met minder nutriëntenverliezen. Tussenresultaten uit de PPS zullen regelmatig gepresenteerd worden.

Klik hier voor de Powerpoint presentatie van Janjo de Haan.

Video naar dit onderdeel:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Organisatie

Het webinar is georganiseerd door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) en trok zo’n 120 live kijkers.