Nieuws

De Baatman ziet de eerste blaadjes bovenkomen

Gepubliceerd op
9 mei 2023

Dit jaar duurt het door de kou en neerslag lang voordat we het land op kunnen om de grond te bewerken en onze gewassen te zaaien, poten of planten. Vervolgens duurt het dan nog weer enige tijd voor de gewassen boven staan. Dit was voor ons gunstig omdat we de tijd hadden voor een goede startbijeenkomst van de PPS BAAT, een onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen.

Vorig jaar hebben we het project gezaaid: een consortium gevormd met alle relevante partijen rond bemesting in de akkerbouw en een projectvoorstel geschreven. Nu na goedkeuring van het project en een getekende consortium overeenkomst kunnen we van start.

Baat Logo Definitief.jpg

Met de start van het project komen nu de eerste groene blaadjes naar boven, veelbelovende aanzetten voor de activiteiten die aan het eind van het project tot een mooie oogst moeten leiden. Net als in de teelt zijn de verwachtingen op dit moment nog groot bij alle betrokkenen. Maar net als bij het telen van een gewas waar bijvoorbeeld ziekten en plagen, onkruid, droogte en een tekort aan nutriënten een goede opbrengst in gevaar brengen, zullen er ook bij de uitvoering van dit project allerlei problemen opduiken. Met goede kennis, data, machines en management kan de boer tot een goede opbrengst komen. En ook voor deze PPS is de verwachting dat met alle beschikbare kennis en data, goede samenwerking tussen alle betrokken onderzoekers en partners, en een goed management een goed resultaat over 4 jaar haalbaar is.

Want de noodzaak voor nieuwe bemestingsadviezen is groot. De meeste adviezen zijn ongeveer 50 jaar geleden ontwikkeld en maar beperkt aangepast. De wijze van telen is sterk gewijzigd en ook is er veel nieuwe kennis beschikbaar die niet in de huidige bemestingsadviezen is verwerkt, bijvoorbeeld rond het meten van bodemvruchtbaarheid en mineralisatie van organische stof. Daarnaast moeten bemestingsadviezen beter geschikt zijn voor toepassing met precisielandbouwtechnieken.

Ook is het van belang dat bemestingsadviezen beter rekening houden met de eisen uit de maatschappij. De huidige adviezen zijn gericht op een economisch optimale opbrengst en het op peil houden van pH en nutriëntenvoorraden in de bodem. De vraag is wat de effecten zijn van de bemesting op de waterkwaliteit, koolstofvastlegging, klimaat en biodiversiteit. De eerste stap is inzicht geven in de effecten van bemesting op deze onderwerpen. Wanneer boeren ook beloond worden voor deze onderwerpen kan hier meer op worden gestuurd.

De nieuwe bemestingsadviezen zullen geen panacee zijn waarmee alle problemen rond bemesting en nutriëntenverliezen opgelost gaan worden. Wel dragen nieuwe adviezen, ontwikkeld met alle belangrijke spelers in de keten, bij aan de efficiënte inzet van meststoffen, een goede gewasopbrengst en minimale verliezen, en daarmee aan de toekomst van een duurzame Nederlandse akkerbouw.

De Baatman gaat de groei van de nieuwe bemestingsadviezen maandelijks volgen en de uitdagingen rond het opstellen van een goed bemestingsadvies beschrijven.

De PPS BAAT (BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht) is een vierjarig onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen in de akkerbouw. Het onderzoek in de PPS wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en NMI. De PPS wordt gefinancierd door TKI Agri&Food, BO-Akkerbouw en private partners. Partners in de PPS zijn: BO-Akkerbouw, Agrifirm, CZAV, van Iperen, Cosun, IRS, AVEBE, VAVI, BVOR, NCM, Meststoffen NL, Yara, ICL en Eurofins.